Skip to main content

Additional Language Information:

Spanish: Las políticas de South Feather Water and Power Agency sobre la interrupción del servicio de agua se pueden encontrar en el sitio web de la Agencia, http://southfeather.com/sb998

Chinese: South Feather 供水供电管理局的供水服务中断政策,详见管理局网站 http://southfeather.com/sb998

Korean: 수도 공급 서비스 중단에 대한 South Feather Water and Power 관리국 정책은 해당 관리국 웹 사이트에 제공되어 있습니다, http://southfeather.com/sb998

Vietnamese: Chính sách của Cơ quan Nước và Năng lượng South Feather về việc ngừng dịch vụ cấp nước có thể được tìm thấy trên trang mạng của Cơ quan, http://southfeather.com/sb998

Tagalog: Ang mga patakaran ng South Feather Water and Power Agency tungkol sa pagtigil ng serbisyo ng tubig ay maaring makita sa website ng ahensya, http://southfeather.com/sb998

Rules and Regs sections 10 to 13-ENGLISHRules and Regs sections 10 to 13-SPANISH (Espanol)Rules and Regs sections 10 to 13_VIETNAMESE (Tiếng Việt)Rules and Regs sections 10 to 13_KOREAN (한국인)Rules and Regs sections 10 to 13_CHINESE (中國人)Rules and Regs sections 10 to 13_TAGALOG
Join our mailing list